Венера Ногой

Лента Венера Ногой

Конституция – мамлекеттин негизги мыйзамы

Бул эмне? Конституция – бул укуктук база. Эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон мыйзамдардын топтому. Конституция латын тилинен которгондо – (constitutio) – орнотуу, түзүлүш...

Сиз өз укугуңузду билесизби?

Ар бир адам эч кандай айырмачылыгына,  расасына, терисинин түсүнө, жынысына,  тилине,  динине,  саясий же башка ынанымдарына, улуттук жана социалдык тегине  карабастан укуктарга жана баардык...

Контентчи

© 2024 Контентчи